staldepan.comStaldepan Temerin

staldepan.com Profile

staldepan.com

Title:Staldepan Temerin

Description:Staldepan Temerin LAGER HOME O KOMPANIJI USLUGE SARADNJA KONTAKT LAGER HOME O KOMPANIJI USLUGE SARADNJA KONTAKT - Staldepan doo Temerin KONTAKTIRAJTE NAS Magacin metala za ma?insku obradu Staldepan do

Keywords:

Discover staldepan.com website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

staldepan.com Information

Website / Domain: staldepan.com
Website IP Address: 198.252.100.165
Domain DNS Server: ns2.hawkhost.com,ns1.hawkhost.com

staldepan.com Rank

Alexa Rank: 21815567
OursSite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

staldepan.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,431
Daily Revenue: $12
Monthly Revenue: $364
Yearly Revenue: $4,431
Daily Unique Visitors: 1,117
Monthly Unique Visitors: 33,510
Yearly Unique Visitors: 407,705

staldepan.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Sun, 19 Nov 2017 08:02:23 GMT
Server LiteSpeed

staldepan.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

staldepan.com Similar Website

Domain WebSite Title
mccorklemotors.com Cappel Motors - Used Cars - Mc Cook NE Dealer
dprimahotelmedan.com d'primahotel Medan | Home
maryvillepainters.com Smith Quality Painting of Knoxville | Knoxville, painter
dobsons.org.uk Dobsons Criminal Law Solicitors
wgbengineering.com WGBES Home
personaltouchautobodyny.com Welcome to Personal Touch Auto Body
haarai.com ?????????? ??????????? ???????? ???????? ?????????????
worldbike.com Worldbike Adventure Cycling
ssbbwsexdates.com SSBBW Sex Dates | Fuck Super Sized Big Beautiful Women
etokio.com MyAgency - Login
robisonrhea.com Robison & Rhea, PLC: A professional tax and accounting firm in Marion, Iowa: Home
donandcathyyoung.com Pastor Don and Cathy Young
rrcfoundation.org The Roderick Caesar Foundation
esjobs.co.in :: Welcome To ES Jobs ::
robison.co.uk Home Insurance | Professional Indemnity Insurance | Business Insurance All tailored for your needs
esjobs.com es jobs- Learn more about jobs
chlorofilms.org Welcome to ChloroFilms! :: ChloroFilms :: Plant Biology Videos on YouTube
lifeisnoise.com life is noise

staldepan.com Traffic Sources Chart

staldepan.com Alexa Rank History Chart

staldepan.com aleax

staldepan.com Html To Plain Text

Staldepan Temerin LAGER HOME O KOMPANIJI USLUGE SARADNJA KONTAKT LAGER HOME O KOMPANIJI USLUGE SARADNJA KONTAKT - Staldepan doo Temerin KONTAKTIRAJTE NAS Magacin metala za ma?insku obradu Staldepan doo Temerin KONTAKTIRAJTE NAS Magacin metala za ma?insku obradu O KOMPANIJI Staldepan Temerin je preduze?e za trgovinu obojenim metalima i ?elikom. Jedan je od ve?ih snadbeva?a repromaterijalom za ma?insku industriju. Posle dugogodi?njeg uspe?nog poslovanja ?vedske kompanije STALDEPAN AB iz ?tokholma, grupa mladih ambicioznih ljudi sa vizijom prepoznala je potrebu doma?e industrije za kvalitetnim materijalima koji bi zadovoljili visoke standarde dalje proizvodnje. Prate?i aktuelne trendove, svojim inovativnim strategijama firma STALDEPAN Temerin ?eli da uspostavi dugoro?ne partnerske odnose sa svojim kupcima i dobavlja?ima, unapre?uje tr?i?te, kao i da pru?i ?irok asortiman proizvoda i usluga. Preduze?e poseduje veliki skladi?ni kapacitet zatvorenog magacinskog prostora. Poslovni prostor se nalazi nadomak Novog Sada,u Temerinu, na glavnom putu sa lakim pristupom za transportna vozila. Ukoliko ste preduze?e koje se bavi preciznom obradom metala i proizvodite polu ili gotove proizvode, ?elite repromaterijal visokog kvaliteta, vrhunsku uslugu i dugoro?nu saradnju – bi?e nam zadovoljstvo da sara?ujemo sa Vama. Staldepan od januara 2015. god. ponosno isti?e da je Certifikovano od strane sertifikacione ku?e G-Certi: – Politiku Integrisanog Sistema Kvaliteta ISO 9001:2008 – Za?tite ?ivotne Sredine i Za?tite Zdravlja ISO 14001:2004 – Bezbednosti na radu ISO 18001:2007 MISIJA, VIZIJA, CILJEVI MISIJA Staldepan doo se bavi distribucijom proizvoda obojenih metala i ?elika visokog kvaliteta po ugledu na ?vedsku firmu Staldepan ab. Mi ?elimo da na?i kupci dobiju najbolji proizvod za najkra?e vreme i to na na?in koji njima najvi?e odgovara. VIZIJA ?elimo da budemo sinonim za preduze?e koje je ?vrst oslonac svojih kupaca, da dok ih snadbevamo na?im proizvodima oni mogu da se usredsrede samo na obavljanje svoje delatnosti. CILJEVI Da postanemo primarni snadbeva? malim, srednjim i velikim preduze?ima koji se bave obradom metala i gra?evinarstvom na doma?em tr?i?tu. Da proizvode koje plasiramo pripremimo na na?in koji kupcu smanjuju vreme dalje obrade i time uti?emo na stvaranje dodatne vrednosti krajnjih proizvoda. POSLOVNA POLITIKA POSLOVNA POLITIKA Na?e poslovanje baziramo na saradnji sa proverenim multinacionalnim kompanijama-dobavlja?ima, koje dugi niz godina proizvode kvalitetne materijale. Takve proizvode distribuiramo doma?im i stranim kupcima sa svim pripadaju?im sertifikatima/atestima koji su garancija o kvalitetu isporu?enog materijala. Na? konstantni cilj se ogleda u zadovoljstvu korisnika sa jedne strane i zaposlenih sa druge strane. Zato je upravljanje preduze?em na osnovu Integrisanih sistema osnova poslovanja. Kroz primenu Integrisanih sistema upravljama konstantno unapre?ujemo poslovanje i vodimo brigu o za?titi zaposlenih, kao i brigu o ?to ve?em o?uvanju ?ivotne sredine. DOKUMENTI Kliknite na dokument koji ?elite pogledati: – Izvod iz APR-a – Osnivanje – Izvod iz APR-a – upis vlasnika – Potvrda o izvr?enoj registraciji – PIB – Podaci za identifikaciju 2016 STALDEPAN Od kraja aprila 2015. godine, preduze?e STALDEPAN DOO se registrovao kod Agencije za Privredne Registre (APR) kao aktivan ponu?a? za u?e??e u Javnim Nabavkama. Na?u registraciju mo?ete pogledati na ovom linku na sajtu APR-a: Pretraga podataka o registrovanim ponu?a?ima (upi?ite na? MB: 21009920 ili Poslovno ime: STALDEPAN) USLUGE Stojimo Vam na raspolaganju We Deliver Quality Staldepan doo od januara 2015. god. ponosno isti?e da je Certifikovan od strane sertifikacione ku?e G-Cert. Uvek vodimo ra?una o svim procesima prilikom nabavke materijala kao ?to su upit-narud?benica-uvozna dokumentacija-sertifikati/atesti, kao i dokumenti koji prate prodaju upit-ponuda-potvrda porud?bine-faktura-otpremnica. Na?i proizvodi sti?u do Vas U sklopu na?eg preduze?a imamo sopstveni prevoz kamionom. Materijali mogu biti maksimalne du?ine 4 metra, a te?ine 5 tona. Ukoliko materijal imamo na lageru isporuka mo?e biti danas za danas, ili danas za sutra. Prilago?avamo se Va?im potrebama Posebna vrsta saradnje se ostvaruje sa proizvodnim preduze?ima koja mogu da planiraju svoju proizvodnju du?i vremenski period. Sa takvim preduze?ima planiramo na?u optimalnu lager listu kako bi u svakom momentu imali potreban materijal na raspolaganju. Galerija MAGACIN × TRANSPORT Close TRANSPORT × MAGACIN Close SE?ENJE × SE?ENJE Close POSLOVNI PROSTOR × POSLOVNI PROSTOR Close SARADNJA Proizvodi Materijali koje nudimo su naj?e??e poreklom iz EU. Prilikom isporuke uz svaki materijal prila?emo pripadaju?i Sertifikat/Atest sa njegovim fizi?kim i hemijskim osobinama. Ukoliko tra?ene materijale imamo na lageru ne postoji minimalna koli?ina za poru?ivanje i uglavnom se svodi na preuzimanje cele ?ipke u komadu (ukoliko je ?ipka manjeg pre?nika), a mogu se preuzeti i manji komadi (kod ?ipki ve?eg pre?nika). Ukoliko tra?eni materijal nemamo na stanju onda se dogovaramo za minimalnu koli?inu koja bi trebala da se preuzme. Minimalna koli?ina zavisi i od vrste materijala: najmanja minimalna koli?ina je prilikom poru?ivanja mesinga i bronze, zatim ner?aju?eg ?elika i aluminijuma, dok je ve?a za svetlo vu?eni ?elik i najve?a za toplo valjani ?elik. Minimalne koli?ine nisu u obavezi da se kupe odmah pri isporuci materijala u na? magacin, ve? saradnja mo?e biti i dugotrajnija. Pre isporuke materijale mo?emo pripremiti na ?eljene du?ine. Trenutno imamo CNC automatsku ma?inu za se?enje metalnih ?ipki do pre?nika R=270mm. Vodimo posebno ra?una prilikom pakovanja materijala kako bi smanjili mogu?nost da do?e do bilo kakvog o?te?enja. ALUMINIJUM × ALUMINIJUM Aluminijum (Al) je jedan od najrasprostranjenijih metala na Zemlji. On je srebrne boje koji ima odlike male te?ine, male gustine, visoke elektri?ne provodljivosti i velike otpornosti zbog ?ega mu je primena u proizvodnoj industriji veoma velika: od njega se prave konzerve, delovi za eletroniku, delovi za auto industriju, avio industriju ali i za izradu delova svemirskih letelica. U kombinaciji sa bakrom i molibdenom nastaju legure pod nazivom duraluminijum. Kod nas mo?ete prona?i alu ?ipke, cevi, rali?ite profile, table, pneumatike, hidraulike i hladnjake. Staldepan nudi aluminijum u slede?im oblicima: ?ipke: okrugle, ?etvrtaste, flahovi, L-profili i ?estougaone plo?e: razli?itih dimenzija cevi EN 573-3 DIN 2007 AlCuMgPb 2011 AlCuPbBi 2017 AlCuMg1 2024 AlCuMg2 5754 AlMg3 5083 AlMg4,5Mn 6026 AlSiMgBi 6061 AlMgSiCu 6082 AlMgSi1 7075 AlZnMgCu1,5 U ponudi su ‘drawn’ i ‘extruded’ materijali. Drawn su precizniji, skuplji i uglavnom manjeg pre?nika, dok su extruded vi?e zastupljeniji. Prose?na gustina aluminijuma je 2,7 kg/m3 Close ?ELIK × ?ELIK ?elik predstavlja leguru ?eleza i ugljenika. Legure ?elika su danas najva?nije i najkori?tenije tehni?ke legure. Pored toga ?to je proizvodnja ?elika dosta jednostavna, ruda ?eleza je i veoma rasprostranjena. Staldepan nudi aluminijum u slede?im oblicima: ?ipke: okrugle, ?etvrtaste, flahovi, L-profili i ?estougaone plo?e: razli?itih dimenzija cevi: ?avne i be?avne EN JUS S235JR ?.0361 S355J2/S355JO ?.0563 C15E ?.1221 C45E ?.1530 11SMn30/37 ?.3990 11SMnPb37/30 ?.3993 42CrMo4 ?.4732 16/20MnCr5 ?.4321 34CrNiMo6 ?.5431 X155CrVMo12 ?.4850 U ponudi su svetlo vu?eni i toplo valjani ?elici. Svetlo vu?eni su precizniji, skuplji i o?trih ivica, dok su valjani jeftiniji sa oblim ivicama. Prose?na gustina ?elika je 7,8 kg/m3 Close INOX × INOX Postojanost visokolegiranih ?elika prema atmosferskom uticaju i hemijskim sredstvima zasnia se na uticaju hroma (Cr). Oni su postojani prema atmosferskim uticajima i prema oksidacionim sredstvima. Osim hroma otpornost na koroziju ?elika pove?ava molbiden (Mo), a ako se ?eliku doda jo? i nikal (Ni), takav ?elik je postojan i u redukcionim kiselinama – kao ?to je azotna kiselina. Ner?aju?i ?elik je tako?e sinonim za inox ili prohrom. Staldepan nudi ner?aju?i ?elik u slede?im oblicima: ?ipke: okrugle, ?etvrtaste, flahovi, i ?estougaone plo?e: razli?itih dimenzija cevi AISI W.nr. 303 1.4305 304L 1.4307 304 1.4301 316 1.4401 316L 1.4404 316Ti 1.4571 410 1.4006 U ponudi su svetlo vu?eni i toplo valjani ner?aju?i ?elici. Svetlo vu?eni su precizniji, skuplji i o?trih ivica, dok su valjani jeftiniji sa oblim ivicama. Prose?na gustina ner?aju?eg ?elika je 7,8 kg/m3 Close MESING I BRONZA × MESING I BRONZA Mesing je dvokomponentna legura bakra i cinka. Najvi?e se koristi u elektrotehnici, kao konstruktivni i ukrasni materijal ali i za izradu muzi?kih instrumenata. Ima ve?u ?vrstinu od bakra i reguje na atmosferske uticaje. Prose?na gustina mesinga je 8,90 kg/m3 Staldepan nudi mesing u slede?im oblicima: ?ipke: okrugle, ?etvrtaste, flahovi, L-profili i ?estougaone plo?e: razli?itih dimenzija cevi Legura EN CuZn39Pb3 CW614N CuZn37 CW508L CuZn33 CW506L CuZn10 Cw501L Bronza je legura bakra i drugih elemenata, naj?e??e kalaja, ali i aluminijuma i silicijuma. Koristi se u ma?inskoj industriji kao repromaterijal od kojeg se daljom obradom dobijaju proizvodi za razli?ite namene. Kako bi se prilikom obrade metala sa ?to manje otpadaka dobio ?eljeni proizvod, dimenzije ?ipki se biraju tako da budu ?to sli?nijih dimenzija. Close Lager Na?e stanje u magacinu se svakodnevno menja u zavisnosti od koli?ine prodate i kupljene robe. Ovu stranicu pravimo tako da se na? kompletan lager mo?e pregledati on-line. Trenutno u na?em magacinu imamo oko 120.000 kg razli?ite robe. Za sada je prikazan lager samo onih pozicija kojih imamo u ve?im koli?inama na stanju, a uskoro ?emo staviti i sve ostale materijale koje imamo i u koli?inama od 20-300kg. Redovno a?uriramo stanje na?eg lagera PROVERITE DOSTUPNOST NA LAGERU Na?in poslovanja Posebna vrsta saradnje Posebna vrsta saradnje se ostvaruje sa proizvodnim preduze?ima koja mogu da planiraju svoju proizvodnju na srednji i du?i vremenski period. Taj period se kre?e od 2 meseca unapred pa do godinu dana. Posebna vrsta saradnje se ostvaruje na 2 na?ina: rezervisanjem robe koja je dostupna u magacinu za isporuku odre?enog datuma zahtev za nabavku robe koje nema u magacinu, a kojoj vreme isporuke dozvoljava da se ta roba uveze i dostavi u magacin Ovakav vid poslovanja je uobi?ajena praksa kod inostranih preduze?a koja su se dobro pozicionirala na svom tr?i?tu. Potpisivanje Ugovora za isporuku proizvoda omogu?ava planiranje proizvodnje u napred. Na taj na?in sektor nabavke pronalazi najbolje re?enje za isporuku repromaterijala ?ime se omogu?ava ta?nost isporuke, visok kvalitet i ni?u cenu. Ovakvom vidu poslovanja te?i ve?ina fabrika i radionica, ali je i najte?e realizovati je. U praksi dolazi do razli?itih izmena u vidu promene u dimenziji ili u koli?ini. Me?utim ukoliko je saradnja izme?u fabrike i kupaca du?a, menad?ment fabrike mo?e da predvidi da li ?e izmene biti u ve?em ili manjem obimu. Uglavnom se od nekoliko pozicija izmeni jedna. S vremena na vreme se otka?e proizvodnja ali se ona otkazuje dosta ranije kako ne bi do?lo do tro?kova u proizvodnji. Planiranje unapred se ostvaruje i ukoliko postoji velika potra?nja kod odre?enog proizvo?a?a. U tom slu?aju ukoliko do?e do novog ugovaranja proizvodnje ona mo?e zapo?eti tek kada se prethodna zavr?i. Na taj na?in sektor nabavke je u mogu?nosti da planira isporuku repromaterijala kao posebnu vrstu saradnje sa svojim dobavlja?ima. Proverava se dostupnost kvaliteta materijala na lokalnom tr?i?tu, dostupnost dimenzija koje najvi?e odgovaraju i dogovora oko cene. Tada se roba mo?e rezervisati – ukoliko je dostupna na lageru, ali i dodatno poru?iti ukoliko postoji dovoljno vremena do po?etka obrade. Dobar primer planiranja nabavke: Isporuka materijala u fabriku pred proizvodnju Za?to planirati nabavku U fazi razvoja preduze?a dolazi se do mi?ljenja da ukoliko se napravi odre?eni lager robe sama proizvodnja se unapre?uje. Me?utim ubrzo se saznaje da se novac koji je ulo?en u lager prakti?no zarobio. Da bi roba ponovo postala novac potrebno je odre?eno vreme da se ona obradi, a potom i naplati kroz proizvod. Ukoliko se lageruje roba koja se ne?e odmah potro?iti, ve? se tro?i sukcesivno, vreme da bi se do?lo do novca se pove?ava. Naj?e??e se de?ava da se zbog manjka nov?anih sredstava nekoliko ?ansi propusti, i kad se nakon godinu dana izvr?i analiza dolazi se do zaklju?ka da je novac ulo?en u lager smanjio profit preduze?a. Ovakvo razmi?ljanje je ?esto na tr?i?tu na kojem postoji ve?a neizvesnost. Kako bi se nadomestio manjak novca firme su ?esto primorane da uzmu kredite koji se vra?aju sa dodatom kamatom. Ta kamata je gubitak koja se mogla izbe?i izbegavanjem pravljenja lagera. Kako bi se pove?ao profit proizvodnog preduze?a njemu je u interesu da prona?e dobrog i stabilnog dobavlja?a sa kojim ?e zajedno rasti. Kada se jednom uvidi prednost koja nastaje iz ovakve saradnje ona kao takva postaje uobi?ajena pojava i vremenom se unapre?uje. Ukoliko je proizvodni proces u razvijanju onda se nabavka vr?i po principu hitnosti koja mo?e da dovede do slede?eg stanja: potraga za dostupnosti potrebne legure tra?e se dostupne dimenzije materijala koje su odmah raspolo?ive dolazi do alternativnih re?enja u pogledu dimenzija (vi?e otpada prilikom obrade) roba se kupuje od nekoliko dobavlja?a po ve?oj ceni i skupljom ukupnom cenom transporta Kako bi se i Va?a nabavka ?to bolje isplanirala, slobodno nas kontaktirajte kako bismo razgovarali o mogu?nosti uspostavljanja POSEBNE VRSTE SARADNJE sa Va?im preduze?em. ?este gre?ke u proizvodnji: prevelik lager www.staldepan.se Copyright 2016 Staldepan DOO | All Rights Reserved | Web design by Tipping Point

staldepan.com Whois

Whois Server Version 2.0 Domain names in the .com and .net domains can now be registered with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net for detailed information. Domain Name: STALDEPAN.COM Registrar: ASCIO TECHNOLOGIES, INC. DANMARK - FILIAL AF ASCIO TECHNOLOGIES, INC. USA Sponsoring Registrar IANA ID: 106 Whois Server: whois.ascio.com Referral URL: http://www.ascio.com Name Server: NS1.HAWKHOST.COM Name Server: NS2.HAWKHOST.COM Status: ok https://icann.org/epp#ok Updated Date: 01-mar-2016 Creation Date: 21-mar-2014 Expiration Date: 21-mar-2017 >>> Last update of whois database: Sat, 14 May 2016 09:50:23 GMT <<< For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to view the registrar's reported date of expiration for this registration. TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois database through the use of electronic processes that are high-volume and automated except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for information purposes only, and to assist persons in obtaining information about or related to a domain name registration record. VeriSign does not guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide by the following terms of use: You agree that you may use this Data only for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone, or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation, repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to use electronic processes that are automated and high-volume to access or query the Whois database except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign reserves the right to modify these terms at any time. The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and Registrars